تنجیم و ستاره شناسی، اختربینی، اختربینی ودایی-جیوتیش