,

یوگای سبز وارد بازار نشر شد

 

کتاب حاضر”یوگای سبز” به زعم نگارنده ی اثر ، جورج فیورشتاین، به مثابه ی زنگ خطری در مورد بحران محیط زیست است؛ در این راستا با ارائه ی آرای دانشمندان و مستندات به تشریح اثرات مخرب شیوه ی زندگی بشر امروز بر آب ها، جنگل ها، خاک و حتی هوایی که تنفس می کنیم می پردازد .
همچنین خواننده را به تامل در باب رفتار و عادات غلط خود وا می دارد و اشاره می‌کند گاه حتی رهجویان‌ یوگا در پی یک مد امروزی ممکن است غیرمستقیم تاثیرات مخربی بر محیط زیست خود بگذارند.
نویسنده ی کتاب شرایط زیست کره را بازتاب روان جمعی بشری می داند و معتقد است آرای یوگیان باستان با آنچه کنشگری سبز امروز را می سازد منطبق است و فرآیند یوگیانه هرجایی حاصل آید و نیازی به جنگل انبوه و غاری دورافتاده برای دستیابی به آن نیست! یوگا آموزه ای رهایی بخش است و هدف آن رهایی از توهم وجودی محصور و متمایز از سایرین است‌ ؛ رهایی که غالبا از آن به عنوان شرط روشن ضمیری یاد می شود لحظه ای است که دست از هم ذات پنداری با ذهن_بدن تاریخی خود برداریم و در عوض با خود_تمامیت به یگانگی برسیم.
یوگای سبز را می توان‌ ادامه ی مدرن کنش گرایی معنوی باگاواد گیتا پنداشت که نه تنها با رستگاری فردی بلکه با آسایش تمام موجودات و زمین به عنوان یک کل مرتبط است. در جایی دیگر با اشاره به مفهوم سوترا آتمن که توسط فلاسفه ی متاخر ودانتا ارائه شده است یادآور می شود که این “خود_ریسمان” تمامیت بدن لطیف است که به ریسمانی طویل اشاره دارد و تمام‌مخلوقات را چون رشته های تشکیل دهنده ی آن می داند.
بی احترامی به تمامیت حیات در بهره کشی بی رحمانه از قلمروی حیوانات برای غذا یا تنوع گسترده ای از کالاهای مصرفی آشکار می شود.
روی سخن نگارنده صرفا با رهجویان یوگا نیست بلکه تک تک افراد بشری را در این مسیر مسئول می داند و در پایان با ارائه ی راهکارهایی ساده همه را دعوت به عمل می کند.