,

کتاب زایشی نو در تکامل آگاهی وارد بازار نشر شد

 

این کتاب، اثری سرشار از بینش و روشنگری و برگرفته از ذهن حکیمانه‌ی سوامی ودا بهاراتی، از فرزانه‌گان طریقتی باستانی است که با تمزیج تاریخ بشری و خرد و حکمت از دیدگاهی فلسفی و آشتی و یکی کردن گستره‌ی میان مرگ و زندگی، ما را با هنر مراقبه در سنن گوناگونی در شرق و غرب، آشنا می کند که سالکین را ورای ترس از مرگ، صعود داده است. ذکر مثال های الهام بخش بشری گردآوری شده از طریقت های کهن، ما را از دغدغه‌ی روزانه‌ی فناپذیری و میرایی، دور می کند و به سوی ریشه های عمیق تر تجربه‌ی سرور در بطن همیشه زنده‌ی زندگی، سوق می‌دهد. و البته برای آنان که تجربه کنندگان مرگ در زندگی بوده اند، این کتاب می‌آموزد که چگونه درس های مرگ را بیاموزند و اینگونه به شهد نامیرایی و فناناپذیری در اعماق جانشان، دست پیدا کنند.